BorgerIndflydelse

Tværpolitisk 'Direkte Demokrati'

Vision: Der er behov for noget nyt

“Vi må lære at tilsidesætte vores ego’er, til fordel for konstruktiv dialog frem for debat. Derudover må vi være i stand til, klart og tydeligt, at påpege problemer og foreslå løsninger uden at fordreje meningen og uden misforståelser, selv når disse løsninger strider mod accepterede normer” – Jacque Fresco, The Venus Project.

Et fornyet folkestyre

Når det velkendte ikke længere fungerer, må vi prøve noget nyt. Det giver ikke mening at fortsætte den adfærd, der skabte de problemer, vi kæmper med. Vi må derfor finde en anden vej, en ægte demokratisk vej, der går på tværs af de traditionelle partier. Vælgerne må kunne gribe ind, udenom politikerne og direkte i Folketinget

For at kunne opretholde et bæredygtigt demokrati, har vi brug for et solidt udgangspunkt. Det er dette fundament vi skal bygge vores samfund på.

 • Vi har brug for direkte demokrati, for at kunne deltage i de politiske processer og udøve indflydelse.
 • Vi har brug for administratorer i Folketinget frem for ”karriere politikere”, så der bliver lyttet til befolkningen.
 • Vi har brug for en tidsvarende Grundlov, der har som primær funktion at sikre befolkningen imod enhver form for undertrykkelse.
 • Og vi har i den forbindelse brug for en uafhængig forfatningsdomstol, til at beskytte os mod politiske og administrative brud på Grundloven, håndhæve vore menneskerettigheder, nationens suverænitet, og befolkningens uomstødelige ret til suverænt at bestemme over Danmarks territorium, naturressourcer, styreform og fælles værdier.

Vi mener, at BorgerIndflydelse kan bidrage til at ændre samfundet til et mere demokratisk og dermed bedre samfund for alle. Ved at give vælgerne en stemme i Folketinget, kan vi motivere og tvinge de eksisterende partier og politikere til reelt at forholde sig til befolkningens ønsker.
Politikerne får til gengæld via online folkeafstemninger direkte tilbagemeldinger fra befolkningen, på den politik de ønsker at føre.
Det er vores håb, at dette vil bidrage til at vise, at forandring ér muligt, og at vi som borgere kan påvirke, hvordan samfundet udvikler sig.
Vi tror, at BorgerIndflydelses eksempel på folkelig indflydelse kan inspirere og sprede sig til andre dele af samfundet, til fordel for hele befolkningen.

BorgerIndflydelse vil ikke i sig selv være nok, der skal mere til hvis vi vil garantere fremtidige generationer de samme rettigheder, vi ønsker at nyde godt af.
Vi mener at, vi som borgere i langt højere grad, i fællesskab er nødt til at tage del i og ansvar for det samfund, vi lever i. Heldigvis er mange allerede gode til deltage, vi har i Danmark en lang tradition for foreningsdeltagelse. Det der mangler, er retten til i fællesskab at træffe beslutninger om tiltag, der påvirker os i det daglige, eks. angående arbejdet eller vores børn.

Det er også nødvendigt, at vi alle tager mere ansvar på det personlige plan. De beslutninger, vi træffer i det daglige har stor indflydelse på hvordan samfundet former sig. Et øget fokus på hvordan vi forbruger kan sikre, at vi ikke undergraver samfundet ved eks at støtte virksomheder der udnytter mennesker eller forurener destruktivt.

Ved med omhu at vælge hvilke produkter, vi køber eller ikke køber, kan vi som forbrugere med stor effekt påvirke virksomheder til at ændre adfærd f.eks. på deres medarbejderpolitik, produktionsforhold, sociale ansvarlighed osv.
I skrivende stund er det nok her, vi som borgere har størst indflydelse på samfundet og kan fremtvinge forandringer.

Vi borgere må også blive bedre til at stå sammen som aktive medlemmer af samfundet og indgå i dialog, så vi ikke udstøder mennesker, fordi vi ikke forstår dem og deres bevæggrunde.
Med direkte demokrati, øget deltagelse og beslutningsret, samt fokus på det personlige ansvar, har vi en chance for at skabe et sundt og frit samfund med plads til alle.

Direkte demokrati

Direkte demokrati giver alle borgere muligheden for at udtrykke deres holdning til konkrete lovforslag med regelmæssige digitale folkeafstemninger. Det betyder, at befolkningens samlede holdninger kan komme til udtryk direkte i afstemningsresultaterne i Folketingssalen, ikke blot som en flertalsbeslutning, men igennem ligeværdig repræsentation af de forskellige holdninger.

Direkte demokrati kan indføres i Folketinget igennem BorgerIndflydelse. Det er ikke nødvendigt at opfinde et helt nyt politisk system. Med BorgerIndflydelse i Folketinget kan vi tilpasse det repræsentative system og derved gøre det muligt at forandre det på lang sigt.
Politikere og politiske partier vil fortsat lave politik og opstille visioner for den vej, de synes vi skal bevæge os som samfund, BorgerIndflydelse sikrer blot, at befolkningens holdning til denne politik repræsenteres.
Det vil være muligt, fordi BorgerIndflydelse frivilligt forpligter sig til at fungere ved direkte demokrati, vi behøver derfor ikke starte en langvarig og besværlig proces for at få regering, Folketing, partier, politikere og vælgergrupperinger til at blive enige om en ny tilgang til demokratiet.

Kan direkte demokrati realiseres? Svaret er ja, det er muligt at praktisere. Vi behøver ikke at kigge længere end til Sverige, hvor adskillige partier er blomstret op siden 90’erne. I 2002 vandt demoex sit første mandat til kommunalvalget i Vallentuna, partiet blev genvalgt i 2006 og 2010. I dag er demoex sammen med Aktiv Demokrati og Äkta Demokrati forenet i partiet DirektDemokraterna der stillede op til valget i Rigsdagen i september 2014, med hele 37 kandidater.
Et besøg hos E2D-international.org, vil vise at direkte demokrati vinder frem i stadigt flere lande verden over.

Vi har defineret følgende rammer for direkte demokrati og BorgerIndflydelse:

Retten til at stemme er umistelig – Alle myndige kvinder og mænd kan stemme. Det skal være muligt at stemme elektronisk ved brug af computer eller smartphone osv. via BorgerIndflydelses hjemmeside. Vælgerne skal kunne ændre deres stemme inden afstemningen afsluttes, såfremt det er teknisk muligt/sikkert. Afstemninger skal sikres, eks. med NemId.

Retten til at fremstille lovforslag – Alle vælgere får mulighed for at stille lovforslag eller kræve et emne belyst. Når et lovforslag får tilstrækkelig med støtte, fremstiller BorgerIndflydelse lovforslaget i Folketinget. Vi foreslår at sætte grænsen herfor til 20.000 stemmer, så det matcher spærregrænsen for partiernes adgang til Folketinget.
BorgerIndflydelse vil definere rammer for, hvordan lovforslag skal fremstilles og hvordan den konstruktive dialog skal føres.

Politisk neutralitet – BorgerIndflydelse er et tværpolitisk og partipolitisk neutralt projekt. Vores eneste fokus er at give vælgerne politisk indflydelse. Det betyder, at vi ikke forfægter nogen ideologi og ikke fortolker vælgernes holdninger eller ønsker, men ene og alene formidler borgernes vilje. Når BorgerIndflydelse etableres som parti, vil det være medlemmerne der afgør, hvordan partiet skal udvikle sig, men med denne grundtanke som udgangspunkt.

Folkeafstemninger – BorgerIndflydelses online folkeafstemninger om lovforslag, vil være tilgængelige for alle borgere, uanset borgernes politiske tilhørsforhold. Det er afgørende, at alle borgerne får mulighed for at udøve politisk indflydelse, også når deres holdninger afviger fra det parti, de ellers støtter.
Det er befolkningen, der bør afgøre i hvilken retning samfundet skal udvikle sig, ikke ensidige politikere der i værste fald lader sig styre af personlige ambitioner eller tredjeparter.
BorgerIndflydelse vil gøre det muligt for vælgerne at stemme på alle lovforslag, der bliver fremstillet i Folketinget.

Det vil dog kun være medlemmer af BorgerIndflydelse, der kan deltage i interne afstemninger om partiets virke.

Administratorer frem for politikere

Vi mener, befolkningen bedst repræsenteres i Folketinget med administratorer, frem for ”karriere politikere”. Vi vil opstille administratorer som er loyale i hele deres politiske virke, så befolkningen kan udøve sin indflydelse, direkte i Folketinget.
Befolkningen må og skal løbende kunne påvirke den politiske proces og give deres mening til kende via konstruktiv online dialog og folkeafstemninger.

Funktioner
BorgerIndflydelses administratorer skal være folkets forlængede arme på afstemningsknapperne i Folketinget og må ikke som ”karriere politikeren” træffe beslutninger udenom vælgerne.
De indvalgte administratorers primære opgave er at stemme i Folketingssalen, som befolkningen instruerer dem til, via online folkeafstemninger.
De skal også arbejde for at lette adgangen til det lovtekniske materiale og sikre, at modsatrettede holdninger kan komme til udtryk.

BorgerIndflydelses administratorer skal analysere lovforslag og om muligt redegøre for ukendte sammenhænge, der har ledt til at et givent lovforslag er blevet stillet. Administratorerne skal i den forbindelse redegøre for problemstillinger og udstille eventuelle interessekonflikter, inklusivt tredjeparters forsøg på at påvirke lovgivere og lovgivningen.

Som medlem af BorgerIndflydelse, må administratorerne bruge egne stemmer, ved online folkeafstemninger efter deres personlige overbevisning, men det foregår på lige fod med vælgerne; titlen og partiforhold giver ingen udemokratiske særrettigheder.
Administratorerne har ret til, faktuelt og logisk, at give udtryk for deres meninger og argumentere for en given sag i offentligheden.

I tilfældet af, at der i Folketinget skal stemmes om et lovforslag, som vælgerne endnu ikke har taget stilling til, skal administratorerne afstå fra at stemme.

Begrænsninger
BorgerIndflydelses administratorer må ikke fungere som ministre og må i politiske udvalg kun fungere som observatører. Hvis en administrator påtog sig ministerielle og udvalgsopgaver, ville han/hun blive tvunget til at træffe beslutninger uden vælgernes godkendelse, og det ville gå imod BorgerIndflydelses neutralitet.

En administrator må ikke sidde i virksomheder-, investeringsfonde- eller brancheorganisationers bestyrelser o.lign. og må ikke, på anden vis, være økonomisk forbundet til sådanne.
Virksomhedsejere eller personer med aktiviteter som i anden form kunne udgøre en potentiel interessekonflikt, kan derfor ikke accepteres som administrator kandidater.

Administratorerne skal underskrive en juridisk og moralsk bindende ansættelseskontrakt, der forpligter dem til at følge partiets retningslinier. Brud på kontrakten fører til opsigelse eller fratrædelse og om muligt retsforfølgelse, stillingen overtages herefter af suppleanten.

En moderne grundlov

Det er nødvendigt at modernisere grundloven, så den passer til den tid, vi lever i.
Grundloven er det fundament hvorpå al anden lovgivning baseres, derfor skal den utvetydigt definere udgangspunkterne for et bæredygtigt demokrati.

Grundloven bør:

 • Være skrevet i et nutidigt og entydigt sprog.
 • Definere borgernes umistelige rettigheder og pligter.
 • Give borgerne ret til at tilføje/fjerne nye paragrafer udenom Folketinget.
 • Give borgerne ret til at afsætte regeringen.
 • Give borgerne ret til at afskedige politikere og kræve dem retsforfulgt ifølge gældende lovgivning.
 • Sikre borgene kontrol med rammerne for politikernes løn, pension og virke.
 • Begrænse hvor længe politikere kan sidde i Folketing og på ministerposter.
 • Sikre gennemsigtighed i offentlige instanser.
 • Beskytte borgernes privatliv og retssikkerhed.
 • Beskytte natur og miljø, herunder luft, drikkevand og fødevarer.
 • Sikre netneutralitet og fri adgang til intetnettet.
 • Og meget mere.

Grundlovsarbejdet kan igangsættes ved at der nedsættes en grundlovskommission med deltagelse af befolkningen, evt. efter udenlandsk eksempel og erfaring.

En uafhængig forfatningsdomstol

For at sikre demokratiet fremover er det nødvendigt at beskytte samfundet mod brud på Grundloven. Denne opgave kan varetages af en uafhængig retsinstans, ligesom politiet, der ikke længere må undersøge egne lovovertrædelser, bør politikerne heller ikke have den mulighed.

En forfatningsdomstol kan, blandt andet:

 • Stoppe og tilbageføre grundlovsstridig suverænitetsafgivelse til EU eller til virksomheder, eks. igennem internationale handelsaftaler som CETA og TTIP.
 • Sikre at der altid administreres med grundprincippet: ”ingen ved siden af, eller over Folketinget”.
 • Holde politikere og embedsfolk strafferetsligt ansvarlige for brud på Grundloven og anden lovgivning.
 • Stoppe og omgøre samfundsundergravende virke, som f.eks. handler med aktier i statsejede virksomheder til investeringsfonde i skattely og sikre passende repressalier for de ansvarlige.
 • Administrere befolkningens kontrol med politikernes lønninger og pensionsordninger.

Arbejdet for en forfatningsdomstol kan ligesom Grundlovsarbejdet, igangsættes ved at der nedsættes en kommission med deltagelse af befolkningen.

Et eksempel på direkte demokrati i praksis

BorgerIndflydelse besidder i dette eksempel 10 mandater i Folketinget. Der skal stemmes om et delvist salg af en offentlig virksomhed, til en investeringsfond i skattely.

Under 1. og 2. behandling af lovforslaget, får befolkningen mulighed for at følge og deltage i dialogen. Dette foregår via BorgerIndflydelses dertil indrettede hjemmeside og servere.

Før 3. behandling af lovforslaget starter i Folketinget, åbner BorgerIndflydelse op for en online afstemning. Borgerne kan nu stemme for eller imod lovforslaget.

Resultatet af BorgerIndflydelses afstemning bliver i dette tilfælde at 60% stemmer “NEJ” og 40% stemmer “JA”.

Administratorernes opgave er herefter at gengive resultaterne fra BorgerIndflydelses folkeafstemning i Folketingssalen.
Det betyder at 6 af vore 10 mandater stemmer “NEJ” og de sidste 4 mandater stemmer “JA” i Folketingssalen.

Parlamentet.dk har uden BorgerIndflydelses medvirken udviklet et system til online afstemninger om lovforslag. Vi anbefaler interesserede, der ønsker at se, hvordan formidling af lovforslag og afstemninger kan praktiseres, at kigge forbi deres hjemmeside og afprøve dette.

OversigtNæste kapitel